Recomanacions sanitàries en l’entrega a domicili

Consulta:

Quins tràmits haurien de fer restaurants i comerços per fer entrega a domicili. El públic pot anar a recollir al restaurant?

Resposta:

Com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per tal d’afrontar la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19 (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 → https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con) es decreten mesures de contenció especials, com ara en l’activitat comercial, activitats d’hostaleria i restauració.

Tal com indica l’article 10.1 de l’esmentat decret:

Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio. En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando”.

Així mateix, l’article 10.4 estableix que :

“Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio

Per tant, es pot desprendre que es permet prestar serveis d’entrega exclusivament a domicili, així com el comerç per internet.

D’aquesta manera, moltes activitats de restauració segueixen servint les seves comandes a domicili del client, adoptant protocols especials per entregar les comandes sense contacte físic i protocols d’actuació d’acord amb les recomanacions sanitàries.

Alguns protocols inclouen les següents mesures o instruccions, per tal de minimitzar i evitar al màxim el contacte entre el repartidor i el client:
– El client ha de fer la comanda i pagar-la online.
– El repartidor es rentarà les mans abans de sortir, i portarà guants i el casc en tot moment.
– Una vegada que el repartidor arriba a la porta del client, col·loca una caixa buida a terra, sobre la qual deixa la comanda, evitant d’aquesta manera que entri en contacte amb el terra.
– El repartidor informa al client que ja ha arribat la comanda, a través del timbre o intèrfon i esperarà mantenint una distància de dos metres.
– El client recull la seva comanda i el repartidor s’emporta la caixa buida per llençar-la.

Així mateix, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària ha emès una sèrie de recomanacions que seria convenient que les empreses de restauració o comerç a domicili seguissin:

– Recomanacions per establiments del sector alimentari amb servei directe al públic: http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Recomanacions-per-establiments-del-sector-alimentari-amb-servei-directe-al-public

– Recomanacions d’higiene per a empreses alimentàries: http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Recomanacions-higiene-per-empreses

– Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció de coronavirus: http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Recomanacions-de-neteja-i-desinfeccio-dinstallacions-en-empreses-alimentaries-per-a-la-prevencio-de-coronavirus

Pautes bàsiques d’higiene i seguretat en establiments comercials: http://web.gencat.cat/web/.content/2_REPORTATGES/coronavirus/consum/pautes_comerc.pdf

Finalment, es poden adreçar al “Canal Empresa” de la Generalitat de Catalunya per tal de consultar informació actualitzada sobre les restriccions derivades de l’emergència sanitària i l’estat d’alarma, així com realitzar consultes on-line: http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nou-servei-datencio-digital-per-informar-de-les-mesures-economiques-per-fer-front-al-COVID-19

Conclusió:

Es pot dur a terme la prestació de comandes a domicili, seguint les recomanacions sanitàries i evitant al màxim el contacte entre clients i repartidors.

Font:

– Agència Catalana del Consum: http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Viatges-a-zones-afectades-COVID-19
– Agència Catalana de Seguretat Alimentària: http://acsa.gencat.cat/ca/inici/
Nou servei d’atenció digital per informar de les mesures econòmiques per fer front al COVID-19. Canal Empresa: http://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/Nou-servei-datencio-digital-per-informar-de-les-mesures-economiques-per-fer-front-al-COVID-19

Data de l’informe: 20 de març de 2020
Proveïdor: AUREN CONSULTORES SP, S.L.P.

Consulta publicada per la Diputació de Barcelona