MESURES QUE AFECTEN A L’ACTIVITAT DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS MINORISTES I ACTIVITATS DE SERVEIS PROFESSIONALS DE MENYS DE 400 m²

MESURES QUE AFECTEN A L’ACTIVITAT DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS MINORISTES I ACTIVITATS DE SERVEIS PROFESSIONALS DE MENYS DE 400 m² Publicat al BOE, Ordre SND 388/2020 de 3 de maig de 2020 OBJECTIU Reactivació de l’ activitat dels Establiments comercials minoristes i activitats de servei professionals  de menys de 400 m² que requereixen l’obertura al públic (perruqueries, […]

MESURES QUE AFECTEN A L’ACTIVITAT DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS MINORISTES I ACTIVITATS DE SERVEIS PROFESSIONALS DE MENYS DE 400 m²

Publicat al BOE, Ordre SND 388/2020 de 3 de maig de 2020

OBJECTIU

 • Reactivació de l’ activitat dels Establiments comercials minoristes i activitats de servei professionals  de menys de 400 m² que requereixen l’obertura al públic (perruqueries, centres d’ estètica, serveis d’arranjaments, reparacions i similars)

CONDICIONS PER DESENVOLUPAR L’ ACTIVITAT:

 • Donar servei amb cita prèvia.
 • Només 1 client o client per persona treballadora dins del local.
 • No es poden tenir zones d’espera dins del local.
 • Atenció individualitzada amb separació física o s’hauran d’instal·lar taulells i mampares.
 • Horari preferent per majors de 65 anys, coincidint amb les seves sortides establertes.

Es podran establir recollides al local dels productes adquirits, respectant que siguin esglaonades i evitant aglomeracions dins o fora del local.

Els desplaçaments al locals només es podran fer dintre del municipi de residència, tret que el servei/producte no estigui disponible al municipi.

MESURES D’HIGIENE A APLICAR A L’ESTABLIMENT O LOCAL

 • S’ha de desinfectar i netejar dues vegades al dia les instal·lacions (atenció especial a poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines expenedores, terres, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes i altres elements semblants).
 • Una de les neteges OBLIGATÒRIAMENT a la finalització del dia.
 • S’ha d’utilitzar desinfectants (dilucions de lleixiu  1:50 acabada de preparar o desinfectants que estiguin autoritzats pel Ministeri de Sanitat) respectant les instruccions de l’etiquetatge.
 • Els materials i EPIs utilitzats per fer la neteja s’han de llençar de forma segura i seguidament rentar-se les mans.
 • Per fer aquesta neteja es pot fer una pausa en l’obertura (preferentment al migdia) per fer també tasques de manteniment i reposició.
 • En cada canvi de torn es farà una neteja i desinfecció dels llocs de treball (incloent mampares, taulells, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils…) sobretot aquells que són utilitzats per més d’una persona.
 • També s’ha de netejar els espais comuns privats (vestuaris, guixetes, cuines,wc, sales de descans) quan hi hagi més d’una persona treballadora al local.
 • S’haurà de rentar a la rentadora (60-90 graus de temperatura), tant l’uniforme com la roba que porta la persona treballadora quan està amb la clientela.
 • Garantir la ventilació dels locals comercials.
 • Els lavabos dels locals comercials no s’utilitzaran per part de la clientela a no se que sigui absolutament necessari. Si és el cas, es netejarà immediatament els sanitaris, aixetes i poms de les portes.
 • Els locals hauran de tenir papereres, si pot ser amb tapa i pedal, per diposita rels mocadors i qualsevol material d’un sol ús. Aquestes papereres s’han de netejar freqüentment i almenys una vegada al dia.

MESURES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A LES PERSONES TREBALLADORES

No PODRAN INCORPORAR-SE AL SEU LLOC DE TREBALL LES SEGÜENTS PERSONES TREBALLADORES:

 • Persones que quan es faci l’obertura del local estiguin aïllades a casa per a haver sigut diagnosticades amb COVID-19 o tinguin símptomes compatibles amb aquesta.
 • Persones, que no tenint símptomes, estiguin en quarantena a casa per haver estat en contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada amb COVID-19.
 • El o la titular de l’activitat ha d’assegurar que totes les persones treballadores tinguin Equips de Protecció Individual adequats al seu nivell de risc. També han de tenir en el lloc de treball gels hidroalcohòlics autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, i quan això no sigui possible, aigua i sabó.
 • És obligatori l’ús de mascaretes quan no es pugui garantir la separació de 2 metres entre les pròpies persones treballadores o entre aquestes  i la clientela. Tot el personal ha d’estat formar i informat del seu ús.
 • L’anterior també aplica a persones treballadores de terceres empreses que prestin serveis habituals o de forma puntual.
 • El fitxatge amb l’empremta digital s’ha de substituir per un altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades.
 • Es podran modificar la disposició dels llocs de treball, els torns i la resta de condicions de treball per garantir la possibilitat de mantenir la distancia de seguretat. La responsabilitat és del o de la titular de l’establiment o de la persona en qui es delegui
 • S’ha de mantenir una distància d’un metre (quan hi ha elements de protecció) o dos metres sense aquests, entre venedor/a, proveïdor/a i la clientela durant el procés d’atenció en aquests.
 • En els serveis que no poden garantir la distància de seguretat (perruqueries, centres d’estètica o fisioteràpia) s’hauran d’utilizar els equips de protecció individual  oportú que assegurin la protecció tant de la persona treballadora com de la clientela, assegurant en tot cas la distancia de seguretat entre la clientela.
 • Així les mesures de distància previstes en aquesta ordre, hauran de complir-se també als vestuaris, guixetes, lavabos, de les persones treballadores, així com les zones comunes (zones de descans, menjadors, cuines i qualsevol altre espai comú).

 

IMPORTANT:

 • Si la persona treballadora comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, s’haurà de contactar immediatament al telèfon habilitat (061 CATALUNYA) o al centre de salut que correspongui.
 • Aquesta persona haurà d’abandonar el seu lloc de treball fins que la situació sigui valorada per un professional sanitari.

MESURES DE PREVENCIÓ DE PROTECCIÓ I HIGIENE APLICABLES A LA CLIENTELA

 • La clientela estarà a l’establiment el temps estrictament necessari per fer la compra o rebre la prestació del servei.
 • Quan el local permeti atendre a més d’una persona a la vegada, s’haurà d’assenyalar clarament la distància de 2 metres de seguretat amb marques al terra, o mitjançant de cartelleria, balises i senyalització.
 • En tot cas la persona treballadora NO podrà atendre a la vegada a dues persones.
 • Els locals hauran de tenir dispensadors de gel hidroalcohòlic autoritzat si registrats pel Ministeri de Sanitat. Aquests hauran d’estar a l’entrada del local i sempre disponibles per ser utilitzats.
 • Els locals que tinguin zones d’autoservei, hauran de prestar aquest servei una persona treballadora del local, per evitar la manipulació directe dels productes per part de la clientela.
 • No es poden oferir productes de prova a la clientela.
 • En els establiments del sector tèxtil, d’arranjament de roba i similars, els provadors hauran d’utilitzar-se per una sola persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran.
 • En el cas que la clientela s’emprovi una peça de roba que finalment no compra, el titular o la titular del local implementarà mesures perquè aquesta peça sigui higienitzada abans de que sigui facilitada a altres clients o clientes.

ENLLAÇ D’INTERÈS:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf

 

Més informació;

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/desconfinament-progressiu/recursos-per-a-establiments-i-comercos/