MESURES QUE AFECTEN A L’ACTIVITAT DE L’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

MESURES QUE AFECTEN A L’ACTIVITAT DE L’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ OBJECTIU Reactivació de l’activitat dels establiments d’hostaleria i restauració. CONDICIONS PER DESENVOLUPAR L’ACTIVITAT: Les activitats es podran fer mitjançant lliurament a domicili o bé es recullen les comandes al local. Està prohibit el consum a l’interior dels establiments o locals. En el lliurament a domicili es […]

MESURES QUE AFECTEN A L’ACTIVITAT DE L’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

OBJECTIU

 • Reactivació de l’activitat dels establiments d’hostaleria i restauració.

CONDICIONS PER DESENVOLUPAR L’ACTIVITAT:

 • Les activitats es podran fer mitjançant lliurament a domicili o bé es recullen les comandes al local.
 • Està prohibit el consum a l’interior dels establiments o locals.
 • En el lliurament a domicili es pot fer un sistema preferent per persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius vulnerables a la infecció per COVID-19.
 • Quan es reculli  la comanda al local, aquesta s’ha de fer prèviament per telèfon/línea.
 • S’ha de fixar un horari de recollida, evitant aglomeracions al voltant del local.
 • El local ha de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per la recollida de les comandes, on es realitzarà l’intercanvi i el pagament.
 • Atenció individualitzada amb separació física o s’hauran d’instal·lar taulells i mampares.
 • Quan  hi hagi punts de sol·licitud i recollida per els vehicles, la clientela podrà fer la comanda des del seu cotxe al propi establiment i després fer la recollida de la mateixa.
 • Els locals només podran estar oberts al públic durant l’horari de recollida de les comandes.

NO PODRAN INCORPORAR-SE AL SEU LLOC DE TREBALL LES SEGÜENTS PERSONES TREBALLADORES:

 • Persones que quan es faci l’obertura del local estiguin aïllades a casa per a haver sigut diagnosticades amb COVID-19 o tinguin símptomes compatibles amb aquesta.
 • Persones, que no tenint símptomes, estiguin en quarantena a casa per haver estat en contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada amb COVID-19.
 • El o la titular de l’activitat ha d’assegurar que totes les persones treballadores tinguin Equips de Protecció Individual adequats al seu nivell de risc. Almenys mascaretes i també  han de tenir, permanentment en el lloc de treball,gels hidroalcohòlics autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, i/o sabons per la neteja de mans.

IMPORTANT:

 • Si la persona treballadora comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, s’haurà de contactar immediatament al telèfon habilitat (061 CATALUNYA) o al centre de salut que correspongui.
 • Aquesta persona haurà d’abandonar el seu lloc de treball fins que la situació sigui valorada per un professional sanitari.

El titular o al titular de l’activitat haurà de posar a disposició de la clientela:

 • A l’entrada del local: dispensadors de gel hidroalcohòlic autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat  i sempre disponibles per ser utilitzats.
 • A la sortida del local: papereres amb tapa i pedal, amb bossa de d’escombraries.
 • El temps de permanència al local per fer la recollida de la comanda serà l’estrictament necessari.
 • Quan el local permeti atendre a més d’una persona a la vegada, s’haurà d’assenyalar clarament la distància de 2 metres de seguretat amb marques al terra, o mitjançant cartelleria, balises i senyalització.
 • En tot cas la persona treballadora NO podrà atendre a la vegada a dues persones.
 • Quan no es pugui atendre individualment a més d’un client alhora en les condicions esmentades, l’accés al local es farà de manera individual.
 • No es pot permetre més d’una persona dins del local, tret d’aquelles casos en que la persona adulta estigui acompanyada per una persona amb una capacitat funcional reduïda, menor o major.

ENLLAÇ D’INTERÈS:

https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf